တက္ကသိုလ်သမိုင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်) ကျောင်းသမိုင်းအကျဉ်း

၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်    – စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း

၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁)ရက်          – အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ

၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်        – အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်

၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်       – နည်းပညာတက္ကသိုလ်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကျောင်းအုပ်ကြီး/ဒုချုပ် /ပါချုပ်စာရင်း

စဉ်အမည်ပညာအရည်ချင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည့်ကာလကျောင်းအမည်
1ဦးကျော်လွင်A.G.T.I(MECH;Power)(၁၉-၅-၈၁)မှ (၂၂-၁၁-၈၇)ထိအစိုးရစက်မှူလက်မှုအထက်တန်းကျောင်း
2ဦးကျော်ဝင်းသန်းB.E(Civil)(၂၃-၁၀-၈၇)မှ (၃-၇-၉၀)ထိ
3ဦးအောင်မိုးB.E(Mech)(၂၇-၆-၉၀)မှ (၃၁-၅-၉၃)ထိ
4ဦးတင်မောင်လတ်A.G.T.I(MECH;Power)(၂၄-၅-၉၃)မှ (၇-၂-၉၆)ထိ
5ဒေါ်သိန်းသိန်းရီB.E(Mech)(၁၁-၁-၉၆)မှ (၃-၉-၉၇)ထိ
6ဦးချစ်ရွှေB.E(Mech)(၄-၉-၉၇)မှ (၂၀-၈-၉၈)ထိ
7ဦးတင်အေးB.E(Mech)(၂၁-၈-၉၈)မှ (၁၄-၁၁-၉၉)ထိအစိုးရစက်မှူလက်မှုသိပ္ပံကျောင်း
8ဦးချစ်ရွှေB.E(Mech)(၁၅-၁၁-၉၉)မှ(၃၀-၁၀-၀၁)ထိအစိုးရနည်း ပညာကော လိပ်
9ဒေါ်ကြေးရီB.E(Civil)(၃၁-၁၀-၀၁)မှ (၆-၆-၀၅)ထိ
10ဒေါက်တာစုစန္ဒာသွင်Ph.D(EcE)(၇-၆-၀၅)မှ (၁၉-၃-၀၆)
11ဒေါက်တာသန်းထွန်းအောင်Ph.D(Mech)(၂၀-၃-၀၆)မှ (၁၁-၁၂-၀၆)ထိ
12ဒေါက်တာစန်းလှိုင်Ph.D(EcE)(၁၂-၁၂-၀၆)မှ (၂၂-၃-၀၇)ထိ
13ဒေါက်တာနန်းနီနီမြင့်Ph.D(EP)(၂၃-၃-၀၇)မှ (၁၁-၃-၀၈)ထိနည်းပညာတက္ကသိုလ်
14ဒေါက်တာထွန်းနိုင်ထွေးPh.D(EcE)(၁၂-၃-၀၈)မှ (၂-၁-၀၉)ထိ
15ဒေါက်တာဝင်းသူရိန်Ph.D(Mech)(၃-၁-၀၉)မှ (၇-၁-၁၀)ထိ
16ဒေါက်တာအောင်နိုင်မြင့်Ph.D(Mechatronics)(၈-၁-၁၀)မှ (၂၉-၈-၁၉)ထိ
17ဒေါက်တာကျော်ကျော်လင်းPh.D(Mechatronics)(၃၀-၈-၁၉)မှ (ယနေ့ထိ)