ကျောင်းဝင်ခွင့်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များ

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)သို့တက်ရောက်ရာတွင်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ

(က)     ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ထားသော ကျောင်း၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာ

(ခ)       မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် အဖွဲ့မှထုတ်ပေးသည့် တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ် (မိတ္တူ) သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှအောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ(မူရင်း)

(ဂ)       ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း မြို့နယ်ဆရာ၀န်(သို့မဟုတ်) ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဌာန ၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း)

(ဃ)     အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊  မြို့နယ် ရဲစခန်း ထောက်ခံစာ၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာ(မူရင်း)

(င)       ပတ်စပို့ဓါတ်ပုံ (၆)ပုံ           

(စ)       ကျောင်းသား/သူ၊ မိခင်၊ဖခင် သုံးဦး၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား (မိတ္တူ)

(ဆ)     အိမ်ထောင်စုမိတ္တူ

(ဇ)       နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ထားဝယ်)တွင် ပထမနှစ်မှဆဌမနှစ်ထိ(၆)နှစ်လုံး တက်ရောက် ပါမည်ဟု နယ်ဝေးကျောင်းသား/သူနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းသူများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထား သည့် ဝန်ခံကတိ