သင်တန်းများ/ဘွဲ့များ

စဉ်
အထူးပြုဘာသာရပ်
အပ်နှင်းသည့်ဘွဲ့
သင်တန်းကာလ
မှတ်ချက်

မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မြို့ပြ)၆နှစ်
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထရောနစ်)
၆နှစ်
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လျှပ်စစ်စွမ်းအား)
၆နှစ်
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မှု)
၆နှစ်