မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန

ဒေါက်တာနန္ဒာလွင်  

Ph.D(Civil Structural Engineering)

ပါမောက္ခ

မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန    
စဉ်အမည်ရာထူးပညာအရည်အချင်းဖုန်းနံပါတ်
1ဒေါက်တာနန္ဒာလွင်ပါမောက္ခPH.D(Civil Structural Engineering)၀၉-၅၆၄၁၃၂၉
2ဒေါ်ကေဇင်ဝင့်ဒု-ပါမောက္ခME(Civil)၀၉-၂၅၀၈၈၄၇၈၀
3ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာအောင်ကထိကME(Civil)၀၉-၂၅၅၇၇၉၉၇၈
4ဒေါ်ခိုင်သူဇာမျိုးကထိကME(Civil)၀၉-၄၂၂၁၉၂၃၉၀
5ဒေါ်မီမီလွင်လက်ထောက်ကထိကBE(Civil)၀၉-၂၅၄၀၉၈၂၉၀
6ဦးသောင်းထိုက်လက်ထောက်ကထိကM.Sc(Geokogy)၀၉-၄၅၂၃၃၄၂၈၁
7ဒေါ်လှမျိုးသူဇာလက်ထောက်ကထိကME(Civil)၀၉-၄၂၄၄၂၀၁၄၈
8ဒေါ်အိတာဖြိုးလက်ထောက်ကထိကBE(Civil)၀၉-၈၉၅၀၃၆၀၁၀
9ဒေါ်အိအိနွေးလက်ထောက်ကထိကBE(Civil)၀၉-၄၂၀၇၇၈၇၁၈
10ဒေါ်မေဆုမွန်သရုပ်ပြBE(Civil)၀၉-၂၅၄၄၀၂၁၀၄
11ဒေါ်ဟေမာလွင်သရုပ်ပြBE(Civil)၀၉-၄၂၂၁၉၂၉၅၂