မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနရှိသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ

စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် ရေတွက်ပုံ ထားရှိသည့် အခန်း မှတ်ချက်
1Gang Cube Mould 4No. Materials Lab-
2Briquette Mould 3No. Materials Lab-
3S-180 Slump Cone1 No. Materials Lab-
4Tensile Machine 1 No. Materials LabDamage
5Setting Time

1 No. Materials Lab-
6Sieve Set1 setMaterials LabWithout Sieve No.
7Le Chatelier Flask

1 No. Materials Lab-
8Vicat Apparatus1No. Materials Lab-
9Le Chatelier Mould1No. Materials Lab-
10Thanglong Scale(5kg)1No. Materials Lab-
Sample Description
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် ရေတွက်ပုံ ထားရှိသည့် အခန်း မှတ်ချက်
1Linear Tape
2No.Survey Labပျက်
2Long tape(50')1No.Survey Labပျက်
3Pocket Tape1No.Survey Labပျက်
4Nylon Coated Steel Tape1No.Survey Labပျက်
5Long Tape (30m)
Long Tape (30m)
1No.Survey Lab-
65m ပေဘူး2No.Survey Lab-
730m ပေဘူး5No.Survey Lab-
830m ပေဘူး3No.Survey Lab-
9Steel Tape (5m)

5No.Survey Lab-
10Engineering Chain (100')4No.Survey Lab-
11Arrow

26No.Survey Lab-
12Staff(m)8No.Survey Lab-
13Staff(ft)2No.Survey Lab-
14Prism Rod4No.Survey Lab-
15Theodolite3No.Survey Lab-
16Prismatic compass4No.Survey Labပျက်
17Plane Table Board
Plane Table Tripod
8No.Survey Lab-
18Plane Table Tripod4No.Survey Lab3 ခုပျက်
19Level
11No.Survey Lab-
20Electronic Digital Theodolit3No.Survey Lab-
21Level Tripod11No.Survey Lab-
22Theldolite Tripod1No.Survey Lab-
23Electronic Digital Theodolite Tripod2No.Survey Lab-
24Digital Theodolite with pole/Tripod3No.Survey Lab-
25Laser Digital Theolite 2No.Survey Lab-
26Total station with prism /pole/Tripod1No.Survey Lab-
27Auto Level with Tripod / Staff3No.Survey Lab-
28Laser Distance Meter1No.Survey Lab-
29GPS Hand Held (e Trex 30)1No.Survey Lab-
30Fiber Measuring Tape(100')1No.Survey Lab-
Sample Description
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် ရေတွက်ပုံ ထားရှိသည့် အခန်း မှတ်ချက်
1s-185 Staandard Proctor1setSoil Lab-
2s-188 Staandard Proctor1setSoil Lab-
38"(200mm) Diameter Sieve set with cover and Pan (ASTM Sieve 3/4",3/8",Non 4,8,16,30,50,100)1setSoil Lab-
4မှန်အထူ(5'×3')2shtSoil Lab-
5မှန်အထူ(6'×6')10shtSoil Lab-
6Tissue12No.Soil Lab-
7ညှပ်2No.Soil Lab-
8ဘန်း2No.Soil Lab-
9စတီးဘန်း8No.Soil Lab-
10ဂေါ်ပြား8No.Soil Lab-
11Sieve Set with Electromagnetic Sieve Shaker1setSoil Lab-
12Constant Temperature Bath1setSoil Lab-
13Hand Operated Liquid Limit Device1setSoil Lab-
14Rod Compactor1setSoil Lab-
15Proctor Compacting Mould1setSoil Lab-
16ASTM Compaction Mould1setSoil Lab-
17CBR Test 50 Machine1setSoil Lab-
18Consolidation Apparatus1setSoil Lab-
19Constant Head Apparatus1setSoil Lab-
20Falling Head Apparatus1setSoil Lab-
21Digital Tritest 501setSoil Lab-
22Digital Direct/Residual Shear Apparatus1setSoil Lab-
23စတီးခွက်အဖုံးပါ20No.Soil Lab-
24မီးဖို1No.Soil Lab-
25‌ကော်ပုံး5No.Soil Lab-
26ပန်းကန်လုံး10No.Soil Lab-
27‌ဆေးတံ6No.Soil Lab3 ခုပျက်
28မှန် (6'×4'×5mm)1No.Soil Lab-
29Vernier Clipper2No.Soil Lab-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် ရေတွက်ပုံ ထားရှိသည့် အခန်း မှတ်ချက်
1Loading of Struts Unit

1setStrength Lab-
2Torsion Unit1setStrength Lab-
3Strut Bucking Unit1setStrength Lab-
4Three-Hinged Arch Unit
1setStrength Lab-
5Parabolic Arch Unit1setStrength Lab-
6Suspension Bridge Unit1setStrength Lab-
7Unit for Studying Forces in a Simple Bar Structure1setStrength Lab-
8Unit for Studying Forces in Different Single Plane Trusses1setStrength Lab-
9Unit for Studying Forces in an Over determinate Truss1setStrength Lab-
10Unit for Studying Deformation of Trusses1setStrength Lab-
11Two Pinned Arch Unit, without masses1setStrength Lab-
12Portal Frame Unit, without masses1setStrength Lab-
13Deflection of Curved Bars Unit1setStrength Lab-
14Shear Force and Bending Momentum Unit, without masses1setStrength Lab-
15Unit For Studying Hooke's Law1setStrength Lab-
16Stain Gauge Training Unit1setStrength Lab-
17Unit for determining the Gauge Factor of Strain Gauges1setStrength Lab-
18Simple Stability Problems Study Unit1setStrength Lab-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် ရေတွက်ပုံ ထားရှိသည့် အခန်း မှတ်ချက်
1Base Service Unit


1setFluid Lab-
2Impact of a jet1setFluid Lab-
3Flow Over Weirs1setFluid Lab-
4Free and Force Vortex1setFluid Lab-
5Hydrostatic Pressure

1setFluid Lab-
6Metacentric Height1setFluid Lab-
7Pitot Static Tube Module1setFluid Lab-
8Bernoulli's Theorem Demonstration1setFluid Lab-
9Osborne Reynold's Demonstration1setFluid Lab-
10Horizontal Osborne Reynold's Demonstration1setFluid Lab-
11Flow Visualization in Channel1setFluid Lab-
12Laminar Flow Demonstration1setFluid Lab-
13Vortex Flow Meter1setFluid Lab-
14Cavitation Phenomenon1setFluid Lab-
15Flow Channel, 1 Meter Length(without accessories)1setFluid Lab-
16 Flow Meter Demonstration1setFluid Lab-
17SUC ရေကန်


1setFluid Lab-
18ဘက်တီးရီးယားစစ်1setFluid Lab-
19Carbon စစ်1setFluid Lab-
20Hardness စစ်1setFluid Lab-
21ချည်စစ်1setFluid Lab-
စဉ်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အရေအတွက် ရေတွက်ပုံ ထားရှိသည့် အခန်း မှတ်ချက်
1Flow Channel (300mmx450mm and 7.5m Length)1setWater Lab-
2Mobile Bed and Flow Visualization Unit(200x 610mm)1setWater Lab-
3Hydrostatics Bench & Fluid Properties1setWater Lab-
4Computer Controlled Unit For Transient Drainage Processes in Storage Reservoirs1setWater Lab-
5Sediment Transport Demonstration Channel1setWater Lab-
6Sedimentation Tank1setWater Lab-
7Laminar Flow Visualization and Analysis Unit1setWater Lab-
8Hydrologic Systems,Rain Simulator and Irrigation Systems Unit(2 x 1 m)1setWater Lab-
9Ground Water Flow Unit1setWater Lab-
10Drainage and Seepage Tank1setWater Lab-
11Filterability Index Unit1setWater Lab-
12PH MetersetWater Lab-
13Stopwatch1setWater Lab-
14CP Test1setWater Lab-
15Ball Type Valve 1" dia Socket 1" dia1setWater Lab-
16(၁၁)ဖုံးပါပုံးမဲ7No.Water Lab-
17(၁၆)ဖုံးပါပုံး4No.Water Lab-
18အဖုံးပါပုံးမဲ4No.Water Lab-
19ရေဆွဲပုံး5No.Water Lab-
စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် အရေအတွက် ရေတွက်ပုံ ထားရှိသည့် အခန်း မှတ်ချက်
1Chisel (3/8")8

No.W/S-
2Chisel (1/4")21No.W/S-
3Chisel (5/8")2No.W/S-
4Chisel (1/2")18No.W/S-
5Chisel (3/4")29No.W/S-
6Chisel (1")12No.W/S-
7Chisel (1-1/4")3No.W/S-
8Chisel (1-1/2")2No.W/S-
9Chisel (7/8")5No.W/S-
10Hand Saw (26")1No.W/Sပျက်

11Hand Saw (20")11No.W/S5ခုပျက်
12Circular Saw (9")1No.W/S-
13Back Saw 5No.W/S2ခုပျက်
147 1/4 " Circular Saw1No.W/S-
1512" Circular Saw1No.W/S-
16Hand Jigsaw (BOSCH)1No.W/S-
17ထိုးလွှ2No.W/S-
18Claw Hammer (Big)6No.W/Sပျက်

19Claw Hammer (Small)6No.W/S5ခုပျက်
20Ball Peen Hammer (1.5 lb)5No.W/S-
21တူ5No.W/S-
22ဆိတ်ချိုတူ2No.W/S-
23Try square (10")9No.W/S-
24Try square (10")1No.W/S-
25Try square (12")5No.W/S-
26Combination Square 1No.W/Sပျက်
27ရွဲ့ကျင်တွယ်2No.W/S-
28Screw Driver (4")1No.W/S-
29Screw Driver (6")1No.W/S-
30


Screw Driver (8")1No.W/S-
31Wood Planner19No.W/S12ခုပျက်
32Iron Planner2No.W/S-
33Plain Casting or Iron Planner2No.W/S-
34Hand Planner2No.W/S-
35T-Bar (Guide Bar)1No.W/S-
36T-Bar (Small Guide Bar)1No.W/S-
37Ruler(2')6No.W/S-
38Electric Drill1No.W/Sပျက်
39Router1No.W/Sပျက်
40Plier ( 6") 1No.W/S-
41Mitre Box2No.W/S-
42Plumb Bob (Diamond)2No.W/S-
43Brace(Wood)2No.W/S1ခုပျက်
44File((Triangle)4No.W/S-
45Spoke Shave

7No.W/S1ခုပျက်
46Vice(Big)1No.W/S-
47Vice(Small)
2No.W/S-
48Adjustable Wrench(450mm 18")1No.W/S-
49Adjustable Wrench(450mm 10")1No.W/S-
50တူ

1No.W/S-
51သွပ်ညှပ်ကတ်ကြေး1No.W/S-
52Steel Basin(plumbing)1No.W/S-
53စုတ်တံ

10No.W/S-
54Machine Tools Cut For Wood1No.W/Sပျက်
55Machine Tools For Wood (Dyco Band Saw)1No.W/Sပျက်
56Try square (23")

3No.W/S-
57Try square (18")Big1No.W/S-
58Shovel4No.W/S-
59Masonry Plumbbob
5No.W/Sအရိုးမပါ
60Hoe4No.W/S-
61Trowel11No.W/S3ခုအရိုးမပါ
62Spirit Level3No.W/S-
63Hack1No.W/S-
64ရဲဒင်း1No.W/Sအရိုးမပါ
65Bucket(2 gal)5No.W/S-
66Pan Mortar5No.W/S-
67Bucket (Plastic+tyre)10No.W/S-
68Pan Mortar5No.W/S-
69ကော်ဖလားခွက်မဲ(ဘိလပ်မြေဖျော်ခွက်)1No.W/S-
70လွန်

1No.W/S-
71‌ပေါက်တူး2No.W/S-
72သံဒယ်အိုး5No.W/S-
73‌ရေပုံး10No.W/S-
74သံလက်10No.W/S-
75‌ရေချိန်3No.W/S-
76ပေါက်တူးရိုး1No.W/S-
77ဘိလပ်မြေဖျော်စက်1No.W/S-
78Cutter

1No.W/S-
79‌ကွေးခုံ3No.W/S-
80‌လေထိုးတံ1No.W/S-