ဆရာများသမ္မဂ

Teching’s Union

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနဖုန်းနံပါတ်
ဦးစည်သူကျော်
လ/ထ ကထိက
အင်/ယာသင်္ချာဌာန
09-250463991
ဦးအောင်ပြည့်ဖြိုး
လ/ထ ကထိက
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန
09-797592346
​​ဒေါ်ချိုချိုဆုမောင်
လ/ထ ကထိက
အင်္ဂလိပ်စာ ဌာန
09-449001189
​ဒေါ်မီမီလွင်
လ/ထ ကထိက
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန
09-254098290
ဦးဘိုထက်
သရုပ်ပြ

အင်/ယာသင်္ချာဌာန
09-43009195
ဒေါ်သူသူမိုး
လ/ထ ကထိက
အင်/ယာဓာတုဌာန
09-772909289
ဦးဇင်ကိုကို
လ/ထ မော်ကွန်းထိန်း
​ကျောင်းသားရေးရာဌာန
9781806545
ဦးကောင်းမြတ်နိုင်
လ/ထ ကထိက
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန
09-795152540