စီမံရေးရာဌာန

      ဒေါ်ခင်အေး

M.Sc (Zool;),M.S(Biotech;)

ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)

PH: +989297858/ +၇၈၃၆၉၇၈၂၉

E-mail   :   dawkhinaye1975@gmail.com

-Graduated M.Sc (Zool;) from Yangon University in 2001. -Graduated M.S (Biotechnology ) from Yangon Technological University in 2006 .
-Demonstrator , TU(Kyaukse) , 2004 . -Demonstrator , TU(Myitkyina) , 2006 . -Tutor ,TU (Maubin) , 2011 . -Assistant Lecturer , WYTU , 2013 . -Head of Division (Admin),TU(Dawei) , 2018.

Sample Description
SRNAMEPOSITIONDEGREEPHONE NO;   
1​ဒေါ်ခင်အေးဌာနခွဲမှူး(စီမံ)M.Sc (Zool;) M.s(Biotech)989297858
2​ဒေါ်ကေဇင်ဦးအကြီးတန်းစာရေးB.Sc (Chemistry)9788732256
3​ဒေါ်အေးအေးဆင့်အမှုတွဲထိန်းGrade-109788732263
4​ဒေါ်ခြူးသီတာဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်-၅Grade-109254302904
Sample Description
SRNAMEPOSITIONDEGREEPHONE NO;     
1​ဒေါ်အေးအေးသူရုံးအုပ်B.Sc (Chemistry)9422191285
2​ဒေါ်ခင်မို့မို့ဌာနခွဲစာရေးB.Sc (Maths)9422203825
Sample Description
SRNAMEPOSITIONDEGREEPHONE NO; 
1ဒေါ်သန်းသန်းစိုးပစ္စည်းထိန်း-၂B.Sc (Chemistry)၀၉-၄၅၀၉၉၃၃၆၈
2​ဒေါ်ယမင်းသူပစ္စည်းထိန်း-၃B.Sc (Maths)၀၉-၄၅၃၄၇၅၀၀၃
SR
NAME POSITIONDEGREE PHONE NO;
၁ ​ဦးထက်လှိုင်ဇေဝင့် နယ်မြေအင်ဂျင်နီယာ B.E(EP) ၀၉-၇၉၁၈၉၄၃၅၆

​ဒေါ်ချိုချိုအေး သန့်ရှင်းရေး Grade-3 ၀၉-၂၆၀၂၀၇၄၂၈
​ဒေါ်စုမြတ်ထွေး သန့်ရှင်းရေး Grade-9၀၉-၄၂၂၃၆၀၆၆၉
​ဒေါ်ရီရီအေး သန့်ရှင်းရေးအကူ Grade-8 ၀၉-၄၅၅၃၆၇၈၆၅
​ဒေါ်ဌေးနွဲ့ သန့်ရှင်းရေးအကူ Grade-3 ၀၉-၆၈၄၇၇၉၅၂၂