မြန်မာစာဌာန

ဒေါက်တာနီနီ  

Ph.D(Myanmar)

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

SR
NAMEPOSITIONDEGREEPHONE No.
ဒေါက်တာနီနီ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ပါရဂူဘွဲ့(မြန်မာ) ၀၉၂၆၂၄၃၃၅၀၂
ဒေါ်ချောသူဇာဝင်း ကထိက မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာ) ၀၉၇၉၀၆၄၃၃၆၁

ဒေါ်ခင်ပပအေး ကထိက မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာ) ၀၉၄၂၂၁၉၀၁၉၅
ဒေါ်စောချယ်ရီမိုး လ/ထ ကထိက
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(မြန်မာ၀၉၄၂၂၂၀၁၇၉၉