အင်္ဂလိပ်စာဌာန

   ဒေါ်နီနီစံ    

M.A(T.E.F.L)

    တွဲဖက်ပါမောက္ခ             

Department Of English

SR
NAME POSITION DEGREE PHONE NO;

​ဒေါ်နီနီစံ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
M.A(T.E.F.L)
၀၉-၄၄၈၀၁၈၁၇၆
​ဒေါ်သွဲ့သွဲ့အေး
ကထိက
M.A(Eng;)
၀၉-၂၆၀၄၄၃၇၉၈
​ဒေါ်သီတာမိုး
ကထိက
M.A(Eng;)
၀၉-၄၂၁၀၄၁၁၉၂
ဒေါ်ခိုင်ခိုင်စံ
လ/ထကထိက
M.A(Eng;)
၀၉-၄၂၂၁၉၂၄၃၆
​ဒေါ်ချိုချိုဆုမောင်
လ/ထကထိက
M.A(Eng;)
၀၉-၄၄၉၀၀၁၁၈၉
​ဒေါ်ဆွေနန္ဒာစိုး
လ/ထကထိက
M.A(Eng;)
၀၉-၆၉၃၃၁၈၁၈၅
​ဒေါ်အေမီမီရှိန်
လ/ထကထိက
M.A(Eng;)
၀၉-၄၂၂၁၉၀၀၁၆
​ဒေါ်ဇင်မာလွင်
သရုပ်ပြ
B.A(Eng;),Dip E.S.P
၀၉-၇၈၃၆၀၇၀၇၆
​ဒေါ်ချယ်ရီပွင့်
သရုပ်ပြ
B.A(Eng;)
၀၉-၄၂၂၁၉၁၁၂၂