အင်ဂျင်နီယာဓာတုဗေဒဌာန

ဒေါက်တာနုနုခိုင်  

Ph.D(Chemistry)

တွဲဖက်ပါမောက္ခ

Department Of Engineering Chemistry

SR
NAME
POSITION
DEGREE
PHONE NO;


ဒေါက်တာနုနုခိုင်
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
Ph.D,(Chemistry)
၀၉-၄၅၀၅၃၉၈၃၈
​ဒေါ်သူသူမိုး
လ/ထကထိက
M.Sc (Chemistry)
၀၉-၇၇၂၉၀၉၂၈၉