အင်ဂျင်နီယာရူပဗေဒဌာန

ဒေါ်ယဉ်လဲ့အောင်   ကထိက

M.Sc(Physic)

ကထိက

Department Of Engineering Physics

SRNAME POSITIONDEGREEPHONE NO:
1Daw Yin Lae AungLecturerM.Sc (Physic)09-254302902
2Daw May Yu SoeAssistant LecturerM.Sc (Physic)09-41004203
3Daw Zar Chi WinAssistant LecturerM.Sc (Physic)09-781046882
4Daw Phyu Phyu Su MonAssistant LecturerM.Sc (Physic)09-780561669