အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

စဉ်အထူးပြုဘာသာရပ်အပ်နှင်းသည့်ဘွဲ့သင်တန်းကာလမှတ်ချက်
1Civil Engineering
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ
B.E.(Civil)
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မြို့ပြ)
၆နှစ်
2Electronic Engineering
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ
B.E.(Electronics)
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထရောနစ်)
၆နှစ်
3Electrical Power Engineering
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ
B.E.(Electrical Power)
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လျှပ်စစ်စွမ်းအား)
၆နှစ်
4Mechanical Engineering
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ
B.E.(Mechanical)
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မှု)
၆နှစ်