နှစ်အလိုက်သင်ကြား/စီမံဝန်ထမ်း အင်အားစာရင်း

စဉ်

ရာထူးအမည်

လစာနှုန်း(ကျပ်)

ခွင့် ပြု

ခန့်ထား
လစ်လပ်ပါမောက္ခချုပ်၅၅၀၀၀၀

-
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၄၁၈၀၀၀-၄၀၀၀-၄၃၈၀၀၀
-
ပါမောက္ခ

၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀

၁၆
ဌာနကြီးမှူး(အင်ဂျင်နီယာ)၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀-
ဌာနကြီးမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀
-
ဌာနကြီးမှူး(သင်တန်းရေးရာ)
၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀
-
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀
၆၄၅၈
ဌာနမှူး(အင်ဂျင်နီယာ)
၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀
-
ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)
၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀
-
၁၀ဌာနမှူး(သင်တန်း)
၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀
-
၁၁ကထိက
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀
၁၂၇၂၄၁၀၃
၁၂အင်ဂျင်နီယာမှူး(နယ်မြေ)
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀
-
၁၃ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀
-
၁၄ဌာနခွဲမှူး(ဘဏ္ဍာ)
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀
-
၁၅‌မော်ကွန်းထိန်း
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀
-
၁၆လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀
၁၇ဌာနစုမှူး(ဘဏ္ဍာ)
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀
-
၁၈ဌာနစုမှူး(စီမံ)
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀
၁၉အားကစားမှူး
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀
-
၂၀လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀
၂၁လက်ထောက်ကထိက

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀
၆၅၄၆၁၉
၂၂လက်ထောက်စာကြည့်တိုက်မှူး
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀
-
အရာထမ်းစုစုပေါင်း၃၀၀
၉၀
၂၁၀